Na czym polega odrzucenie spadku?

Na czym polega odrzucenie spadku?

Wraz ze śmiercią spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek, którego wysokość jest regulowana prawnie. Aby otrzymać część majątku, nie jest konieczne składanie oświadczenia o przyjęciu spadku. Z mocy ustawy spadkobierca nabywa go z dobrodziejstwem inwentarza. Istnieje także możliwość przyjęcia spadku wprost. Jednak bywają sytuacje, w których z różnych przyczyn spadkobiercy postanawiają odrzucić otrzymanie części majątku. Jak wygląda procedura takiego postępowania?

Jak wygląda procedura odrzucenia spadku?

Choć może zdawać się to dziwne, wiele osób decyduje się na odrzucenie spadku. Przyczyn jest wiele — pytań również. Wagę sprawy można zaobserwować, spoglądając na częstotliwość wyszukiwania w Google takich fraz, jak choćby „kancelaria adwokacka Pabianice – odrzucenie spadku”.

Zazwyczaj wystarczy złożyć oświadczenie o odroczeniu spadku. Takie pismo składa się przed Sądem lub notariuszem. W pierwszym wypadku można je złożyć na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie lub ustnie.

Należy jednak pamiętać o terminie. Na odrzucenie spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o swoim powołaniu. Po upływie tego terminu spadkobierca nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Odrzucenie spadku może dotyczyć zarówno spadkobiercy testamentowego, jak i ustawowego.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – kto może je złożyć?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może złożyć każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Takimi podmiotami fizycznymi są osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie.

W imieniu osób, które nie posiadają całkowitej zdolności prawnej, oświadczenie składają przedstawiciele ustawowi. Tak więc w przypadku dzieci oświadczenie o rezygnacji z przyjęcia spadku składają rodzice. Potrzebna jest jednak zgoda sądu opiekuńczego. Nieotrzymanie jej skutkuje unieważnieniem złożonego oświadczenia.

Osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, może także złożyć oświadczenie za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być zawarte w formie pisemnej z podpisem poświadczonym urzędowo.

Treść takiego pełnomocnictwa powinna jednoznacznie wykazywać, iż uprawniono konkretną osobę do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku w dany sposób lub do rezygnacji z otrzymania spadku. Warto pamiętać, iż nie ma możliwości odrzucenia spadku na korzyść innej osoby.